นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปรัชญาการบริหารในการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และ ร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ซึ่งได้กำหนดแนวทางและมาตรการการปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นที่เหมาะสม และรวมทั้งสื่อสารการดำเนินการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การจัดฝึกอบรม การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบและติดตาม ทบทวนการจัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อๆ ไป

0.58 MB