สารจากคณะกรรมการ

ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยหดตัวลงอย่างมาก เนื่องจากการลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ปัจจัยในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราวช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการลดการแพร่ระบาด และการส่งออกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงไปโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทำให้การเดินทางของผู้คนทั้งที่เป็นการเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ GDP ปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 และยังต่อเนื่องมาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ที่เศรษฐกิจไทยยังหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.6 แต่อย่างไรก็ดี สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 เป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่จะทำให้การส่งออกไทยขยายตัวมากขึ้น แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติ ในปี 2563 ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ ที่ยัง คงระบาดรุนแรงในระลอกใหม่นี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 นี้

ท่ามกลางปัจจัยเชิงลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินบาทที่ผันผวน ต้นทุนการส่งออกด้านโลจิสติกส์ที่ถีบตัวสูงขึ้นเป็นทวีคูณจากราคาค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และปัญหาการจัดการระบบ Supply Chain ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้าของบริษัท บริษัทต้องบริหารงานภายใต้การจัดการความเสี่ยงใหม่ๆ มากมาย ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ในวิกฤตยังมีโอกาส บริษัทได้จัดลำดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเน้น กลยุทธ์การขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value–added Product) ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น จากการทำ Work From Home (WFH) และพฤติกรรมการกักตุนอาหารที่มีปริมาณมากขึ้น ทำให้การขายสินค้าของบริษัทสามารถขยายส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Expansion of Product Mix) จนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 8,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาที่ร้อยละ 8 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำไรเพิ่มขึ้นจากยอดขายตู้เย็นในตลาดญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย Product Mix รวมถึงตู้เย็นขนาดใหญ่ที่ขายดีขึ้นในตลาดออสเตรเลีย และผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดไทย ส่งผลให้กำไรภาพรวมของบริษัทฯ สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีงบประมาณ 2563 ในอัตราหุ้นละ 25.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.08 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพจาก ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยวอย่างมาก อุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแรง ต้นทุนวัตถุดิบทุกรายการที่ถีบตัวสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว ค่าเงินบาทที่ผันผวน และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดภายในประเทศที่กลับมารุนแรงมากกว่าปีที่แล้ว เหล่านี้เป็นปัจจัยเชิงลบต่างๆ ที่ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างอัตราการเจริญเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง เน้นกลยุทธ์การขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม วิเคราะห์และปรับปรุงต้นทุนการผลิตผ่านกิจกรรมวิศวกรรมคุณค่า (VE; Value Engineering) พัฒนาศักยภาพการผลิตและประกันคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการลงทุนในโครงการ e-f@ctory ที่ผสานรวมระบบการผลิต และ IT เข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลแบบ Real-time ในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณพันธมิตรทางธุรกิจ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พวกเราจะมุ่งมั่นและทุ่มเททำงานหนักเพื่อยกระดับบริษัทฯ ของเราให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น เราจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เราสามารถปรับตัวในสภาวะตลาดที่ผันผวนและรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ ตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนเรามาโดยตลอด ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ประธานกรรมการบริษัทฯ