ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

ประเทศ ประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001257
วันที่จัดตั้ง 12 มกราคม 2507
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-337-2900 (อัตโนมัติ) โทรสาร 02-337-2439-40
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่
ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ
ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค”
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 19,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว 198,000,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
Website www.mitsubishi-kye.com
หน่วยประสานงาน สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทรศัพท์ 02-337-2900 (อัตโนมัติ) โทรสาร 02-337-2439-40
E-mail address : information@kye.meap.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222
www.kpmg.com
เลขานุการบริษัทฯ นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน ก.ม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-337-2900 ต่อ 1300 โทรสาร 02-337-2439-40
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ นายประจักษ์ ดอกพุฒ
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน ก.ม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-337-2900 ต่อ 1502 โทรสาร 02-337-2439-40
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
45.72%
ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ
25.87%
ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ
28.41%