ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ปี EPS ปันผล/หุ้น (บาท) % อัตราเงินปันผลตอบแทน
2564 17.02 8.55 50.23
2563 50.42 25.25 50.08
2562 31.38 15.70 50.03
2561 8.56 4.55 50.01
2560 32.69 16.35 50.01