ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

# รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น 9,048,020 45.7
2 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด 1,960,024 9.9
3 บริษัท เค วาย อินเตอร์เทรด จำกัด 1,773,024 8.96
4 บริษัท กันยง จำกัด 697,324 3.52
5 นางเพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์ 479,089 2.42
6 นายสมจินต์ ลีลาเกตุ 460,000 2.32
7 นางศรีรัตน์ วาริการ 357,307 1.8
8 นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 342,500 1.73
9 Bank of Singapore Limited 307,500 1.55
10 นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ 265,583 1.34