การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

   ปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกือบทุกประเทศต้องพบกับความสูญเสียของพลเมืองไม่มากก็น้อย ด้านสาธารณสุขต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้ติดเชื้อ และภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมกิจกรรมในชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อลดการแพร่ระบาด การดำเนินธุรกิจของหลายภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบ และต้องปรับตัวด้วยความรวดเร็ว เพื่อรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ

  • นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
  • การจัดการด้านผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าด้านธุรกิจ
  • การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
  • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม