การจัดการด้านผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าด้านธุรกิจ

   1) ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และคู่ธุรกิจ โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ลดการรวมกลุ่ม โดยจัดระบบการทำงานอยู่ที่บ้าน หรือ Work from home พร้อมจัดเครื่องมือสนับสนุนการทำงานผ่านออนไลน์ และระบบรายงานสุขภาพรายวัน เพื่อดูติดตามให้ความช่วยเหลือพนักงานได้ทันท่วงที
สำหรับลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งอีเมล์ และการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams (MS Teams) เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และการดำเนินธุรกิจ

   2) การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการประเมินผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ผ่านการจัดประชุมร่วม และสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่ information@kye.meap.com บริษัทฯ ได้นำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ข้อ 7 “ความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย” โดยดำเนินธุรกิจและประสานสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความเที่ยงตรง และเป็นธรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีที่ส่งผลต่อการพัฒนาสร้างความเจริญยั่งยืนแก่บริษัทฯ ดังนี้
ประเด็นความยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ดำเนินการ
พนักงาน • ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ
• ความมั่นคงและก้าวหน้าในการงาน
• สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
• การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
• สำรวจการจ่ายค่าตอบแทนในตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอ
• พัฒนาระบบการวางแผนตามระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดำเนินกิจกรรมตามคณะกรรมการสวัสดิการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
• จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้พนักงาน
• พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานโดยใช้ทาง Intranet และLine
• ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักเกณฑ์เรื่องข้อบังคับในการทำงาน
• พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆเทียบกับอุตสาหกรรม
• จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงาน
ลูกค้า • การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และ ปริมาณที่กำหนด
• การนำเสนอสินค้าในราคาที่สมเหตุสมผล
• การบริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
• ข้อตกลงทางธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
• ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง
• ข้อมูลความลับของลูกค้า
• สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
• จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
• จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
• ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า
• วิจัย พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
• ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายคุณภาพ
• จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย
• กฎเกณฑ์การทำสัญญาธุรกิจ
คู่ค้า • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและให้ความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง
• ผลตอบแทนและข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรม
• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
• จัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
• จัดประชุมประจำปีเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างให้คู่ค้าได้รับทราบ
• จัดประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
• ตามกฎเกณฑ์การจัดซื้อและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ อาทิ กฎระเบียบการคัดเลือกแหล่งจัดซื้อกฎระเบียบการตรวจติดตามแหล่งจัดซื้อ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น • สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• สร้างความเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ
• การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเหตุการณ์
• จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกสียงและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
• การติดต่อผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ
• การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี แบบ56-1(One Report) และข่าวของบริษัทฯ
• จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน
• การเพิ่มช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ชุมชน • ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• ดูแลและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีในชุมชน
• การมีส่วนร่วมกับชุมชนและให้ความสำคัญต่อการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
• กิจกรรมเพื่อสังคมและการรณรงค์ต่างๆ
• รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับชุมชน
• สื่อสารกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
• ร่วมมือกับภาครัฐดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยงานราชการ • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชน
• การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมนาของหน่วยงานต่างๆและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• การประชุมและพบปะหารือเกี่ยวการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
• รายงานข้อมูลให้ครบถ้วนตรงตามข้อกำหนด
• ห้ามมิให้จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีเหตุอันควร