การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จึงจัดให้มีโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบแทนสู่สังคม องค์กร สถาบันการศึกษารวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมที่ดี ขณะเดียวกันได้ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับชั้นให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยกิจกรรมทางสังคมดังกล่าว โดยในปี 2563 บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
1.ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการรับนักศึกษามาฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานและสร้างรายได้พิเศษให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยบริษัทฯ ได้ออกใบรับรองการฝึกงานให้ไว้เป็นหลักฐาน
2.สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาทวิภาคี บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) ด้านจัดการศึกษาทวิภาคีกับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องจำนวน 14 วิทยาลัย และในปี 2563
• บริษัทฯได้ร่วมมือกับวิทยาลัย จัดส่งนักศึกษา เข้ามาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน ให้มีทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักสูตรเสริมพิเศษที่เป็นความรู้เฉพาะของบริษัทฯ จัดสอนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ ความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนในวิทยาลัย ตามปกติอีกด้วย
• บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการฝึกอาชีพดีเด่น โดยไปมอบทุน ณ ที่วิทยาลัยนั้นๆ
• บริษัทฯ รับพิจารณา รับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี เข้ามาเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
ผลการดำเนินงานด้านสังคม
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการต่างๆขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกระดับให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลตอบแทนความทุ่มเทของผู้บริหาร และพนักงานในการผลักดันการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในความมุ่งมั่นเป็นสถานประกอบการที่เอาใจใส่ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิภาพของพนักงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีการออกแบบชั้นเลิศ และมีความปลอดภัยสูงสุด รางวัลต่างๆ ประกอบด้วย
• โล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) จากกระทรวงแรงงาน
• รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW Continuous)ประจำปี 2564 หรือ CSR-DIW Continuous AWARD 2021 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2564)
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2564)
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร
ด้านการศึกษา
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2564)
• บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 23 แห่ง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต
ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมโครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) โดยใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแจกแอลกอฮอล์เจล บริเวณที่พักผู้โดยสารด้านหน้าบริษัทฯ และชุมชนด้านหลังโรงงาน กิจกรรมทำความสะอาดถนนในซอยวิลาลัยและบริเวณโดยรอบบริษัทฯ ร่วมกับชุมชนไกล้เคียงและบริษัทอื่นๆ
• กิจกรรม CSR Project บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งหมด 10 แห่ง
• กิจกรรมโครงการ “ข้าวกล่องปันสุข” โดยการเปิดรับบริจาคจากพนักงานให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยการจัดทำข้าวกล่องทั้งหมด 1,400 กล่อง เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นต่างด้าว ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามรวมใจสมุทรปราการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
• กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ซึ่งบริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง และจะจัดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อให้พนักงานรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช
• กิจกรรมบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
• กิจกรรมเข้าพบปะเยี่ยมประชาชนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชน