แนะนำบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2507 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เดิมใช้ชื่อบริษัทว่า "กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด" ซึ่งผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค"
ปัจจุบันบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ริมถนนเทพรัตน กม.20 จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค" อันได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน
ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน (บริษัทมหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มีมูลค่าราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วเหลือ 198 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 19.8 ล้านหุ้น มีมูลค่าราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท


โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ปัจจุบันประกอบด้วย 1. กลุ่มมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศญี่ปุ่น 2. กลุ่มโพธิวรคุณ 3. กลุ่มอื่นๆ ในอัตราส่วน 45.72% : 25.87% : 28.41% ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 45.72% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรด้วยนโยบายการดำเนินงานหลัก 3 ประการ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ "We Balance for the Best"
บริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 สำหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า ถึงมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และ ควบคุมและลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ได้ใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตตลอดมา ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้มีการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (PREMIUM SAFETY) ซึ่งเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันไฟลุกลามและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นในระบบการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการลดปริมาณสารที่เป็นมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้สารอันตราย 10 ชนิด ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical & electronic equipment) ซึ่งได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เฮกซะวาเลนต์โครเมียม โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) โพลิโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ ( PBDE) ไดทูเอทิลเฮกซิลพทาเลต (DEHP) บิวทิลเบนซิลพทาเลต (BBP) ไดบิวทิลพทาเลต (DBP) ไดไอโซบิวทิลพทาเลต (DIBP) เป็นต้น
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศรายเดียวคือ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด และจัดจำหน่ายต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการจัดจำหน่ายไปยังตัวแทนจำหน่ายในแต่ละตลาดมากกว่า 20 ประเทศ เช่น ตลาดประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน ตลาดในแถบโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์ มาเลเซีย และตลาดแถบประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ) ตลาดเอเซียกลาง และตลาดตะวันออกกลาง เป็นต้น

นโยบายบริหาร

สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกค้า อุทิศตนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สโลแกน “ONE KYE FOR OUR CUSTOMERS”

พันธกิจ

1. มุ่งสร้างเสริมยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลก รวมถึงสร้างรายได้และผลกำไรอย่างมั่นคงต่อเนื่อง
2. สร้างระบบการบริหารงานที่แข็งแกร่ง ฉับไว และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อม
3. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจโดยเคร่งครัด

ประวัติบริษัท

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” โดยในปีพ.ศ. 2536 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ใช้ชื่อหลักทรัพย์ “KYE” ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 198 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นสามัญรวม 19.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงาน และโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน