สอบถามข้อมูลบริษัทฯ

หากคุณมี " ข้อสอบถาม หรือข้อสงสัย "  เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงานสื่อกลาง ได้ดังนี้
" กรุณากรอกข้อความที่ต้องการสอบถาม หรือข้อสงสัย ลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ "

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทรศัพท์: 0 2337 2900 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 0 2337 2439-40
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2337 2900 (อัตโนมัติ), แฟกซ์: 0 2337 2439-40
อีเมล์: information@kye.meap.com

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

แจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสในการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจรวมของบริษัทฯได้มีช่องทางการร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวทางการแจ้งข้อมูลเบาะแส ดังนี้

ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นรวบรวมข้อมูลเบาะแสและหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริง เท่าที่สามารถหาได้ และแจ้งพร้อมส่งมอบหลักฐานดังกล่าวมายังสถานที่ติดต่อที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ใคร่ขอให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ระบุชื่อและชื่อสกุล พร้อมวิธีการติดต่อกับผู้แจ้งเบาะแสและบริษัทฯอาจมีการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นด้วย บริษัทฯจะปกป้องรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับและปลอดภัย

สถานที่ติดต่อ:
ส่งถึง ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ตู้ ป.ณ. 49 ปณฝ.บางนาทาวเวอร์ 10540
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ:
สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทรศัพท์ 0 2 337 2900 (อัตโนมัติ)
แฟกซ์: 0 2 337 2439-40