ประวัติบริษัทฯ โดยย่อ

 • - - กันยายน 2563 รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2564)

  - - กรกฎาคม 2563 ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2019-2020 ซึ่งเป็นรางวัลจำกการสำรวจความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศไทยของนิตยสาร Marketeer ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3

 • - วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรื่องการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นที่ 19.8 ล้านหุ้น

  - บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อถนนใหม่ ทำให้ที่อยู่ของบริษัทฯเปลี่ยนเป็น เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

  - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2562)

 • - กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2561)

  - บริษัทได้รับรางวัล Good Design Award จาก Japan institute of Design Promotion ประเทศญี่ปุ่น สำหรับตู้เย็น 2 ประตู FX-Series (Glass Door Type)

 • - พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (CSR in Health day) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  - พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล IP CHAMPION 2560 (ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นฯ สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย

  - กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2560)

 • - รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย " จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญี่ปุ่นจากนิตยสาร Reader's Digest เป็นปีที่ 4

  - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญี่ปุ่นจากนิตยสาร Reader's Digest เป็นปีที่ 3

  - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

  - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญี่ปุ่นจากนิตยสาร Reader's Digest เป็นปีที่ 2

  - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

  - ฉลองผลิตผลิตภัณฑ์ตู้เย็นครบจำนวน 10 ล้านเครื่อง

  - เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเป่ามือ

 • - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญี่ปุ่นจากนิตยสาร Reader's Digest

  - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 • - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001

  - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9002 ประเภทผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและเครื่องปั๊มน้ำ

 • - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดตั้งบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อประกอบกิจการบริหารงานจัดเก็บและจัดส่งสินค้า

 • - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ประเภทผลิตภัณฑ์พัดลม

  - ได้รับเครื่องหมายรับรอง”ฉลากเขียว” สำหรับ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทผลิตภัณฑ์ตู้เย็น เป็นรายแรกของประเทศไทย จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • - เพิ่มทุนจดทะเบียน 44 ล้านบาทเป็น 220 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพทย์

 • - รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2536 ประเภทการเพิ่มผลผลิต จากกระทรวงอุตสาหกรรม

  - ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตฐาน JIS จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น

  - บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “KYE”

  - จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)”

 • - ย้ายการผลิตผลิตภัณฑ์พัดลมจากโรงงานสำโรงมาโรงงานบางพลี (บางนา-ตราด) ทั้งหมด

 • - เพิ่มทุนจดทะเบียน 76 ล้านบาทเป็น 176 ล้านบาทพร้อมกับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาทมาเป็นหุ้นละ 10 บาท

 • - จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด

 • - เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ

 • - เปิดโรงงานแห่งใหม่ที่บางนา-ตราด (ที่อยู่ปัจจุบัน)

 • - เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ตู้เย็น

 • - เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ

 • - เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า

  - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค"

 • - กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2561)

Copyright © 2017 Kang Yong Electric Public Company Limited All Rights Reserved