ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มิได้วัดกันที่ผลกำไรและตัวเลขทางการเงินเท่านั้น แต่ต้องพิจารณารวมไปถึงสิ่งที่มีคุณค่าควรที่ผู้บริโภคและสังคมได้รับประโยชน์จากบริษัทฯ ด้วย ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : หรือที่เรียกโดยย่อว่า CSR) จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และความอยู่รอดขององค์กรในทุกแขนง จากความสำคัญของ CSR นี่เอง บริษัทฯ จึงได้นำเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งใน นโยบายบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ว่าด้วย “การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางธุรกิจ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในพื้นฐานของระบบการจัดการโดยรวม อันประกอบด้วยระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย การยึดมั่นในข้อกำหนดทางกฎหมาย หลักจริยธรรม หลักธรรมา ภิบาลในการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชนในสังคมอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการประสบอันตราย งานครบรอบ 32 ปี สำนักงานประกันสังคม

ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการประสบอันตราย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 32 ปี โดยมีคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และทางบริษัทฯ มีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่ในครั้งนี้ โดยพิธีจัดขึ้น ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด

กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom)

ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ Mitsubishi ทั้งหมด 10 บริษัทฯ และนักเรียนโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ และทำการทดลองวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ประจำปี 2565 (ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุสาหกรรมให้เกียรติมอบรางวัลฯ และบริษัทฯ มีคุณเคจิ โอยะ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด

บริษัทฯ บริจาควัคซีน "โมเดอร์น่า" จำนวน 600 โดส ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ บริจาควัคซีน "โมเดอร์น่า" ให้กับ โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 600 โดส เป็นเงิน 666,000 บาท โดยมีคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยให้ทางโรงพยาบาลนำไปฉีดให้กับผู้ที่ต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19

รายละเอียด

กิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ปีที่ 3

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนของฉัน เพื่อชุมชนของฉัน ปีที่3” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านวังไผ่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยมีนายเคจิ โอยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พร้อมพิธีมอบห้องน้ำ ที่บริษัทสร้างให้ใหม่ 1 หลัง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้ดื่มและประกอบอาหาร สนับสนุนชุดสนามเด็กเล่น ติดตั้งผลิตภัณฑ์บริษัทฯ พัดลมและปั๊มน้ำ มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดแยกขยะให้กับโรงเรียน

รายละเอียด

บริษัทฯ เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ระบบงาน ICP) รุ่นแรกของไทย จำนวน 26 องค์กร ที่มีผลการดำเนินงานการจัดทำระบบงาน ICP ที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด โดยบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการดำเนินการครบถ้วนในระดับสมบูรณ์ และได้รับประกาศนียบัตร องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรอง โดยมีคุณพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้มอบ และทางบริษัทฯ มีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไปเป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

รายละเอียด

กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง” ขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยนายเคจิ โอยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด

ถวายเทียนพรรษาร่วมกับ MKY ณ วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด และบริษัท กันยง จำกัด นำโดย นายเคจิ โอยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

รายละเอียด

กิจกรรม CSR ปลูกป่าและสร้างฝาย

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายเคจิ โอยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าและสร้างฝาย ณ ชุมชนบ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 12

บริษัทฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาล จำนวน 96 ยูนิต ซึ่งโลหิตที่พนักงานร่วมกันบริจาคสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 288 ชีวิต

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

บริษัทฯ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาขึ้น ในวันที่ 20 และ 27 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าเวทีโรงอาหาร อาคาร 8 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ในการหล่อหลอมเทียนพรรษา โดยหล่อเทียนพรรษา จำนวน 1 คู่ เพื่อนำไปถวายวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด

บริษัทฯ บริจาควัคซีน "โมเดอร์น่า" จำนวน 180 โดส ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ บริจาควัคซีน "Moderna" ให้กับ โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 180 โดส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยให้ทางโรงพยาบาลนำไปฉีดให้กับผู้ที่ต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19

รายละเอียด

กิจกรรม สร้างความตระหนักในคุณภาพ ประจำปี 2565

บริษัทฯ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณภาพ ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 และ 6-8 มิถุนายน 2565 โดยร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุ พัดลม C56-GS หล่นใส่ลูกค้า เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพของผลิณภัณฑ์บริษัทฯ ที่จะผลิตส่งให้ลูกค้า คำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพที่ต้องได้ตามมาตรฐาน ณ บริเวณหน้าเวทีโรงอาหาร อาคาร 8

รายละเอียด

โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สะอาด ปราศจากโรคภัย

บริษัทฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและทีมอาสาสมัครชุมชนหมู่ 11 ลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้าตามทางเดิน เก็บขยะตามพื้นที่ต่างๆ บริเวณบ้านเรือน ชุมชนหมู่ 11 ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ และเป็นการช่วยเหลือสังคม ชุมชนบริเวณใกล้เคียง

รายละเอียด

กิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2565

บริษัทฯ จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 และ 23-24 พฤษภาคม 2565 โดยให้พนักงานชมนิทรรศการความปลอดภัย ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัย พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกภายในงาน ณ บริเวณหน้าเวทีโรงอาหาร อาคาร 8

รายละเอียด

บริษัทฯ จัดฉีควัคซีนโมเดอร์น่า เข็ม Booster dose ให้กับพนักงานที่มีความประสงค์รับวัคซีน

บริษัทฯ จัดฉีควัคซีนโมเดอร์น่า เข็มที่ 4,5 โดยการซื้อวัคซีนจากราชวิทลัยจุฬาภรณ์ และให้โรงพยาบาลบางบ่อเข้ามาให้บริการฉีดให้ที่บริษัท โดยจัดฉีดให้กับพนักงานทุกคนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน Booster dose ในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน ทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับพนักงาน

รายละเอียด

บริษัทฯ รับประกาศนียบัตรสนับสนุนภารกิจการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม

เนื่องด้วย บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการให้บริการฉีดป้องกันโรควัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ที่มารับการฉีดวัคซีนตามโครงการสนับสนุนการตั้งจุดบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจึงมอบประกาศนียบัตรเพื่อขอบคุณ โดยทางบริษัทฯ มีนายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตร ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

กิจกรรม"ถวายข้าวสาร อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในวันมาฆบูชา"

ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ “ถวายข้าวสาร เงินบริจาค และอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องอุปโภค บริโภค" ให้กับวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณภาณุวัฒน์ สว่างโสดา ประธานสหภาพแรงงานฯ พร้อมตัวแทนสหภาพแรงงานกันยงอีเล็คทริคแห่งประเทศไทย ร่วมกันถวายสิ่งของต่าง ๆ ให้กับวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง ณ บริเวณหน้าเวทีโรงอาหาร อาคาร 8

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป

บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงทุกสภาพการใช้งานให้กับ “มูลนิธิดวงประทีป” ภายใต้โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนและชุมชน จำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 บริษัทฯ ทำพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย ชุดเครื่องเขียน สมุด ดินสอและอื่นๆ มากมาย ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งหมด 8 แห่ง

รายละเอียด

บริษัทฯ ถวายข้าวสาร เงินบริจาค และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับวัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง

ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จัด “ถวายข้าวสาร เงินบริจาค และเครื่องอุปโภคบริโภค” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9) และในวันออกพรรษา ,วันปิยมหาราช โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณภาณุวัฒน์ สว่างโสดา ประธานสหภาพแรงงานฯ พร้อมตัวแทนสหภาพแรงงานกันยงอีเล็คทริคแห่งประเทศไทย ร่วมกันถวายข้าวสาร ให้กับวัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร อาคาร 8 นอกจากนี้ บริษัทฯ พนักงานและสหภาพแรงงานฯ ได้ร่วมทำบุญซื้อข้าวสารให้กับวัดฯ จำนวนทั้งหมด 74 กระสอบ รวมถึงบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และร่วมบริจาคเงิน โดยมียอดบริจาคจำนวน 15,459 บาท

รายละเอียด

บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตัวแทนบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ โดยคุณจักรภพ วีราภรณ์ประสิทธิ์ ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล พิธีจัดขึ้นแบบ NEW NORMAL ในรูปแบบการจัดงานแบบ Virtual Award Ceremony

รายละเอียด

บริษัทฯ เข้ารับ ประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ส่งเสริมการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัล “เทพมเหศักดิ์” ส่งเสริมการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ รวมถึงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต เพื่อคนพิการไทย” โดยมีหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” โดยมีคุณชัยเล็ก ศิริกาญจนพงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ ณ เรือนไทยเพชรไพลิน มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็นและพัดลม Mitsubishi Electric ให้กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษและวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi Electric L4 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมอบตู้เย็นจำนวน 2 เครื่อง รวมถึงมอบพัดลม รุ่น R-16 GA จำนวน 1 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้คุณธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ และคุณครูเขมทิน บุญเรือง ตัวแทนวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาล รับมอบในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

บริษัทฯ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมพิธีเพื่อเป็นการสืบสานการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี นอกจากนี้บริษัทฯ พนักงาน รวมถึงบริษัทฯ อื่นๆ ได้ร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพและให้วัดใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆโดยมียอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 719,098 บาท และมียอดรวมจากการทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ทั้งหมด 3,074,076 บาท

รายละเอียด

บริษัทฯ รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 15

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 (Samutprakan Labour Management Excellence Award 2021) ณ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลฯ ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 15 โดยมีนายพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบรางวัล และทางบริษัทฯ มีนายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และนายภาณุวัฒน์ สว่างโสดา ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

รายละเอียด

Mitsubishi Electric มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงาน “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ”

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และ 3 บริษัทในกลุ่ม บริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ “โรงพยาบาลสนามแสงแห่ง ใจ” เพื่อใช้สำหรับการรองรับและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยทางบริษัท มีคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมมอบเงิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้บริษัท ได้ร่วมสนับสนุนเงินในโครงการ จำนวน 400,000 บาท

รายละเอียด

บริษัทฯ จัดพิธี “ถวายเทียนพรรษา” และบริจาคข้าวสาร เครื่องอุปโภค บริโภค

ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ จัดพิธี “ถวายเทียนพรรษา” ขึ้น โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนสหภาพแรงงานกันยงอีเล็คทริคแห่งประเทศไทย ร่วมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร อาคาร 8 นอกจากนี้ บริษัทฯ พนักงานและสหภาพแรงงานฯ ได้ร่วมทำบุญซื้อข้าวสารให้กับวัดฯ จำนวนทั้งหมด 69 กระสอบ รวมถึงบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และร่วมบริจาคเงิน โดยมียอดบริจาคจำนวน 35,105 บาท

รายละเอียด

บริษัทฯ จัดโครงการ "ข้าวกล่องปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บริษัทฯ จัดโครงการ "ข้าวกล่องปันสุข" ในวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564 โดยจัดทำข้าวกล่องวันละ 200 กล่อง จำนวน 7 วัน รวมทั้งหมด 1,400 กล่อง นำไปบริจาค ณ โรงพยาบาลสนามรวมใจสมุทรปราการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม

รายละเอียด

บริษัทฯ ฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ให้พนักงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัทฯ ดำเนินการ “ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม” ให้กับพนักงาน ในวันที่ 17,20,23 และ 24 กรกฎาคม 2564 โดยมีโรงพยาบาลเอกชัย เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค Covid-19 และเป็นการสร้างภูมิคุมกันหมู่ภายในบริษัทฯ ลดการติดเชื้อรุนแรง และสร้างความมั่นใจ ให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวพนักงานได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับบริษัทฯ อีกด้วย

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลบางเสาธง

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยมีคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร และคณะ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGrande ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGrande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองใหม่บางพลี

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร และคณะ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลตากสิน

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตากสิน ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร และคณะ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่ม ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น และน้ำดื่ม KYE จำนวน 720 ขวด ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGrande ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGrande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร และคณะ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลบางจาก

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการบริหาร และคณะ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์

รายละเอียด

บริษัทฯ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด

บริษัทฯ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด ขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบ้าน และบริเวณรอบบ้านให้กับชุมชนด้านหลังบริษัทฯ และแจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ชุมชนเพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19 อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ และบริเวณรอบบ้านให้กับชุมชนด้านหลังบริษัทฯ และแจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ชุมชนเพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19 อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ตู้เย็น Mitsubishi L4Grande พัดลม Mitsubishi และพัดลมอุตสาหกรรม ให้กับโรงพยาบาลบางพลี

บริษัทฯ มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo2 และตู้เย็น Mitsubishi L4Grande พัดลม Mitsubishi R-16 และพัดลมอุตสาหกรรม รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และร่วมเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ในช่วงโควิด-19

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงและตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ

บริษัทฯ มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo2 และตู้เย็น Mitsubishi L4Grande จำนวนอย่างละ 1 เครื่อง มูลค่า 232,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีคุณทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และร่วมเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ในช่วงโควิด-19

รายละเอียด

กิจกรรมถวายพระพุทธประพัฒน์วัฒนโพธิ์

ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 บริษัทฯ จัดกิจกรรมถวายพระพุทธประพัฒน์วัฒนโพธิ์ ณ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี โดยมีคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) รวมถึงบริษัท เค.วาย.อินเตอร์เทรด จำกัด (KYI) เดินทางไปร่วมกิจกรรมถวายพระพุทธประพัฒน์วัฒนโพธิ์ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระพุทธฉาย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประธานกรรมการรวมถึงพนักงานบริษัทฯ อีกด้วย

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 11

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยมีทีมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิตมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน

รายละเอียด

กิจกรรม ''''ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา''''

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง” ขึ้น โดยมีคุณทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทองณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร อาคาร 8

รายละเอียด

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนโดยรอบ

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบริษัทฯ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้น่าอยู่ ดูสะอาดตา โดยการทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ และวัชพืช ซึ่งจะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนและชุมชน จำนวน 20 แห่ง ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ทำพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย ชุดเครื่องเขียน สมุด ดินสอ และอื่นๆ มากมาย ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งหมด 20 แห่ง

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10

บริษัทฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาน 2563 ณ ห้องประชุม 821 โรงอาหาร อาคาร 8 ชั้น 2 โดยมีทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม

รายละเอียด

บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และบริษัทฯ มีนายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการ ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน.

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา

บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงทุกสภาพการใช้งานให้กับ “มูลนิธิกระจกเงา” ภายใต้โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาส ทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียน

รายละเอียด

กิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมีนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อเป็นการสืบสานการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดโพธิ์หอม ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง” ขึ้นในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตรบริเวณด้านหน้าอาคาร 1 , 2 และ 8 กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง รับบาตรจากคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ

รายละเอียด

บริษัทฯ รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน" ประจำปี 2563 ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 14

คุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และนายแสนนุคม ยัคลา ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน” ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลฯ ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 14 ณ เทศบาลตำบลแพรกษา ในวันจันทร์ 21 กันยายน 2563 โดยรับมอบจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเป็นสถานประกอบการด้านการชำระเงินสมทบถูกต้องครบถ้วน ไม่มีหนี้ค้างชำระย้อนหลัง 5 ปี จากสำนักงานประกันสังคม ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีคุณเสาวคนธ์ ฉัตรตระการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ จาก นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้สถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 9

บริษัทฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 821 โรงอาหาร อาคาร 8 ชั้น 2 โดยมีทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบเครื่อง Line Printer ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์เครื่อง Line Printer ให้กับ “มูลนิธิกระจกเงา” ภายใต้โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ จะนำไปซ่อมแซมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็นมิตซูบิชิ อิเล็คทริก ให้กับ สํานักงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ มอบตู้เย็นมิตซูบิชิ อิเล็คทริก รุ่น MR-18JA-BR ให้กับ สํานักงานและสวัสดิการ คุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 โดยมี นายอรรถกฤกษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบตู้เย็น โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็นมิตซูบิชิ อิเล็คทริก ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ มอบตู้เย็นรุ่น MR-18PA-SL จำนวน 1 เครื่องให้กับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนมอบ โดยมีนายมานพ พรมรุกขชาติ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ

รายละเอียด

บริษัทฯ ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่รับสิทธิ์การจ้างงาน

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ สถานประกอบการที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยนายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป , นายชีวานนท์ พรรัตนกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และนางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคม ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยลงพื้นที่เยี่ยมเยือน คนพิการที่ได้รับสิทธิ์การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ จำนวน 5 คน ณ โรงพยาบาลมะการักษ์ และโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนคนพิการในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการได้มีโอกาสในการทำงาน และมีรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการ กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมทั่วไป ได้อย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะหรือสภาพความพิการใดๆ

รายละเอียด

กิจกรรม "ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง"

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

บริษัทฯ รับประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ถวายเทียนพรรษาร่วมกับ MKY ณ วัดในจังหวัดอ่างทอง

ในวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดย นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัทฯ มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ สหภาพแรงงานฯ และพนักงาน ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และเด็กกำพร้า ที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 19,220 บาท

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 8

บริษัทฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาล จำนวน 64 ยูนิต ซึ่งโลหิตที่พนักงานร่วมกันบริจาค สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 192 ชีวิต

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

บริษัทฯ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาขึ้น ในวันที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงอาหาร อาคาร 8 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมเทียนพรรษา ซึ่งการหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ได้หล่อขึ้น จำนวน 1 คู่ เพื่อนำไปถวายวัดจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา

บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงทุกสภาพการใช้งานให้กับ “มูลนิธิกระจกเงา” ภายใต้โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาส ทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน

รายละเอียด

แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ให้ชุมชนคลองบางน้ำจืด หมู่ 10

บริษัทฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและทีมอาสาสมัครบ้านคลองบางน้ำจืด ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ให้กับชุมชนหมู่บ้านคลองบางน้ำจืด หมู่ 10 ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ชุมชนมีหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลไว้ใช้ป้องกัน ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบตู้เย็นมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

บริษัทฯ ได้มอบตู้เย็นขนาด 6.4 Q รุ่น MR-18PJA-BR และรุ่น MR-18PA-SL จำนวน 14 เครื่อง เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ในช่วงโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีคุณอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบตู้เย็น โดยมี อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยมีทีมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิตมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน

รายละเอียด

กิจกรรม "ร้อยเดียว อิ่มบุญ อิ่มใจ"

ในวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ จัดกิจกรรม ร้อยเดียว อิ่มบุญ อิ่มใจ ให้พนักงานได้ไปทำบุญไหว้พระ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน โดยเดินทางไหว้พระทั้งหมด 4 วัด ในจังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

บริษัทฯ รับโล่ขอบคุณ จากโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ในการจ้างงานคนพิการ

เนื่องด้วย บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนในการจ้างงานคนพิการทำงานตามมาตรา 35 ซึ่งคนพิการได้ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 2 คน ทางโรงพยาบาลจึงขอมอบโล่ขอบคุณให้กับทางบริษัทฯ โดยมีพันเอกชาลี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เป็นผู้มอบโล่ และทางบริษัทฯ มีนายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบโล่ขอบคุณ ในวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนจัดงานวันเด็กให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ทางกลุ่ม G-Friend ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเพื่อนพนักงานในบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด ในปี 2563 นี้ จัดที่ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ได้รวบรวมเงินสนับสนุนได้ทั้งสิ้น 274,453 บาท

รายละเอียด

ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 56

บริษัทฯ จัดพิธี “ทำบุญในโอกาสครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 56” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นำโดยคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันทำบุญประจำปี ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และพิธีไหว้ศาลทั้ง 4 ศาล เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีที่บริษัทฯ ครบรอบการก่อตั้งมายาวนาน ถึง 56 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานทุกคน

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนและชุมชน จำนวน 23 แห่ง ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 บริษัทฯ ทำพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย ชุดเครื่องเขียน สมุด ดินสอ และอื่นๆ มากมาย ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งหมด 23 แห่ง

รายละเอียด

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด จ.สระบุรี

ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดยคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในจังหวัดสระบุรี เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา

รายละเอียด

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหภาพแรงงานกันยงอีเล็คทริคแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายอคิระ นาคามิชิ กรรมการรองผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

บริษัทฯ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงอาหาร อาคาร 8 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมเทียนพรรษา ซึ่งการหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ได้หล่อขึ้นจำนวน 1 คู่ เพื่อนำไปถวายวัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

กิจกรรม CSR จิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า สร้างฝาย ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็คทริคไทย นำโดยนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR จิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า สร้างฝาย ประจำปี 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

รายละเอียด

โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการซ่อมพัดลมเพื่อชุมชน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการซ่อมพัดลมเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุม 822 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุนชนใกล้เคียงมีความรู้และทักษะในการซ่อมแซมพัดลม

รายละเอียด

กิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ปีที่ 2

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนของฉัน เพื่อชุมชนของฉัน ปีที่ 2” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พร้อมพิธีมอบห้องน้ำ มอบทุนการศึกษา ตู้เย็น อุปกรณ์กีฬา และชุดแยกขยะ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 579,254 บาท

รายละเอียด

กิจกรรม GREEN DAY

บริษัทฯ จัดกิจกรรมและเปิดงาน “Green Day” ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นำโดย นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ บริเวณเวทีโรงอาหาร อาคาร 8 ทั้งนี้มีการเปิดตัวโครงการ “ทำดีด้วยใจ ลดใช้ถุงพลาสติก” และโครงการ “ยิ่งแยก...ยิ่งได้” อีกด้วย

รายละเอียด

กิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2562

บริษัทฯ จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 และ 20-21 พฤษภาคม 2562 นำโดยนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและร่วมชมนิทรรศการความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8

รายละเอียด

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562

บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 121 ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ และนายอคิระ นาคามิชิ กรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยมีทีมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิตมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน

รายละเอียด

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562

บริษัทฯ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร และพนักงานอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมี คุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ นำทีมผู้บริหารและพนักงานอาวุโสร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและพนักงานอาวุโส

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่อง บริโภค ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง มีพนักงานร่วมบริจาคทั้งปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และเด็กกำพร้าที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 14,185 บาท

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบพัดลมติดผนังให้กับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบพัดลมติดผนังและอะไหล่พัดลม จำนวน 114 เครื่อง ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3

โดยมีทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิต จึงจัดให้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและดีต่อสุขภาพอีกด้วย

รายละเอียด

ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 55

บริษัทฯ จัดพิธี “ทำบุญในโอกาสครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 55” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นำโดยคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันทำบุญประจำปี ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และพิธีไหว้ศาลทั้ง 4 ศาล เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีที่บริษัทฯ ครบรอบการก่อตั้งมายาวนานถึง 55 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานทุกคน

รายละเอียด

บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนและชุมชน จำนวน 15 แห่ง ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 บริษัทฯ ทำพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย ชุดเครื่องเขียน สมุด ดินสอและอื่นๆ มากมาย ให้กับโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งหมด 15 แห่ง ณ บริเวณเวทีโรงอาหารอาคาร 8

รายละเอียด

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนโดยรอบ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบริษัทฯ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้น่าอยู่ ดูสะอาดตา โดยการทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ และวัชพืช ซึ่งจะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

รายละเอียด

รับรางวัล SET AWARDS 2018

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล SET Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Perfomance Awards) และรางวัล Outstanding Company Perfomance Awards โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

รายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561

บริษัทฯ จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 (Sport Day 2018) ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมเดินขบวนและเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาบริษัทฯ

รายละเอียด

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีบริษัทฯ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 โดยมีคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

รายละเอียด

กิจกรรม "ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง"

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นไทรเกาหลีเพื่อเพิ่มพื้นที่เขียวภายในบริษัทฯ

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยมีทีมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

รายละเอียด

กิจกรรม ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 8

ในวันที่ 15 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรม ""ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ตลอดเส้นทางและสวัสดิการแรงงาน"" ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่อง ถนนสาย บางนา-ตราด จำนวน 8 จุด และอีก 1 จุด บริเวณฟุตบาททางเดินหน้าบริษัทฯ เพื่อเป็นการบูรณะและดูแลทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารให้มีความสะอาดน่าใช้สำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

รายละเอียด

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12

ในวันที่ 11 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ""สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน"" ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่อง เป็นปีที่ 12 โดยมีนายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบรางวัล และทางบริษัทฯ มีนายอคิระ นาคามิชิ กรรมการรองผู้จัดการ และนายแสนนุคม ยัคลา ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

รายละเอียด

รับรางวัล CSR-DIW Award 2018

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน CSR-DIW ประจำปี 2561 (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

กิจกรรม "ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง"

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

กิจกรรม : “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกับอบต. บางโฉลง ทำกิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะเพื่อสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

รายละเอียด

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

บริษัทฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดยมีคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดมงคลนิมิตร ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เทียนพรรษาที่นำมาถวายในปีนี้เป็นเทียนพรรษาที่พนักงานได้ร่วมกันหล่อหลอมขึ้นมาจำนวน 1 คู่ นอกจากนี้พนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญให้กับวัด โดยมียอดเงินบริจาค จำนวน 9,854 บาท และบริษัทฯ ร่วมบริจาคอีกจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,854 บาท

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

บริษัทฯ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงอาหาร อาคาร 8 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมเทียนพรรษา ซึ่งการหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ได้หล่อขึ้น จำนวน 1 คู่ เพื่อนำไปถวายวัดมงคลนิมิตร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

กิจกรรม CSR จิตอาสาปลูกป่า

ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ นำโดยนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ พนักงานกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย ร่วมกว่า 450 คน ร่วมกันทำกิจกรรม CSR จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝาย และเรือนเพาะชำกล้าไม้ ประจำปี 2561 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่ออนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกันสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นหนี่งในภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์

รายละเอียด

กิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการ "โรงเรียนของฉัน เพื่อชุมชนของฉัน" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดนาหินลาด ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมีนายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี และได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน อาทิเชิน ติดตั้งพัดลม ในโรงอาหาร ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคารเรียน ทาสีราวบันได อีกทั้งยังได้มอบอุปกรณ์ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา รวมถึงร่วมเล่นเกมส์กับเด็กนักเรียน

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 821 ชั้น 2 อาคาร 8 โดยมีทีมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ซึ่งพนักงานร่วมบริจาคโลหิตกว่า 73 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการต่อชีวิตให้แก่ ผู้ป่วยอีกด้วย และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

รายละเอียด

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานประจำ ที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา – ปริญญาตรี และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนด เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน เป็นขวัญกำลังใจน้อยๆ ได้มีพลังแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ซึ่งมีครอบครัวพนักงานที่ได้รับทุนทั้งหมด จำนวน 60 ทุน ระดับประถมศึกษา จำนวน 24 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 ทุน ทุนละ 3,500 บาท ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

รายละเอียด

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร และพนักงานอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของบริษัทฯ จัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ นำทีมผู้บริหารและพนักงานอาวุโส ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยสรงน้ำพระพุทธรูป รวมถึงให้พนักงานได้ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารและพนักงานอาวุโส แสดงถึงความเคารพนับถือและเพื่อความเป็นศิริมงคล

รายละเอียด

กิจกรรม CSR ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 7

ในวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 7 ตลอดเส้นทางถนนสาย บางนา-ตราด จำนวน 7 จุด เพื่อเป็นการบูรณะและดูแลทำความสะอาดให้ที่พักผู้โดยสารให้มีความสะอาดและน่าใช้สำหรับผู้สัญจรผ่านไปมา

รายละเอียด

กิจกรรมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัฯ

บริษัทฯ ได้จัดพิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2561 ซึ่งในปีนี้ เป็นการครบรอบปีที่ 54

รายละเอียด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย สมุด ดินสอ บรรทัด ชุดเครื่องเขียน และอื่นๆ มากมายให้กับโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ บริษัทฯ จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกๆ ปี โดยเล็งเห็นความสำคัญของวันเด็กซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต

รายละเอียด

กิจกรรม "ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรม "ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง" แด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดวรพรตสังฆาวาส จ.ชลบุรี รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตครบ 1 ปี และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

รายละเอียด

กิจกรรม "CSR จิตอาสา ปลูกปะการัง"

ในวันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) นำโดยนายซึโตมุ ชิมิซึ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พนักงานกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย ร่วมกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม "CSR ปลูกปะการัง" และเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ หาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รายละเอียด

ขอสนับสนุนมอบชุดแยกขยะ ให้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนมอบชุดแยกขยะจำนวน 4 ชุด ให้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับทางศูนย์ฯ ต่อไป

รายละเอียด

กิจกรรม คลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่

ในวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR กับอบต. บางโฉลง จ.สมุทราปราการ ในโครงการคลองสะอาดชุมชนน่าอยู่ตามแนวทางประชารัฐ โดยร่วมกันทำความสะอาดคลองแสนแสบ หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รายละเอียด

ขอสนับสนุนมอบชุดแยกขยะ ให้กับทางโรงเรียนนิคมลำนารายน์ จ.ลพบุรี

ในวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนมอบชุดแยกขยะจำนวน 5 ชุด ให้กับทางโรงเรียนนิคมลำนารายน์ จ.ลพบุรี เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน และเป็นประโยชน์กับนักเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและปลูกผังให้นักเรียนมีการแยกขยะก่อนทิ้ง

รายละเอียด

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2560

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) น้อมนำถวายพระสงฆ์ ณ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร, พนักงาน, แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน พร้อมกันบริเวณพิธีอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินเข้าสู่พระอุโบสถ โดยกฐินพระราชทานครั้งนี้พระศรีสิทธิมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม ได้รับฉันทานุมัติ จากคณะสงฆ์ของวัดให้เป็นผู้รับในพิธีอปโลกนกรรม ครองผ้ากฐิน สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนายอดเงินทั้งสิ้น 1,751,950 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนหนึ่งได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลด้วย

รายละเอียด

กิจกรรมบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ"ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทั้งนี้มีพนักงานบริจาคโลหิตร่วม 30 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานประจำ ที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล – ปริญญาตรี และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เป็นขวัญกำลังใจน้อยๆและเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ได้มีพลังแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ซึ่งมีครอบครัวพนักงานที่ได้รับทุนทั้งหมด จำนวน 36 ทุน ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 18 ทุน ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท

รายละเอียด

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 11

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล"สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ประจำปี 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลฯ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 11 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบรางวัลและทางบริษัทฯ มีนายอคิระ นาคามิชิ กรรมการรองผู้จัดการ และนายแสนนุคม ยัคลา ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

รายละเอียด

กิจกรรม CSR ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 6 ตลอดเส้นทางถนนสาย บางนา-ตราด จำนวน 7 จุด เพื่อเป็นการบูรณะและดูแลทำความสะอาดให้ที่พักผู้โดยสารให้มีความสะอาดและน่าใช้สำหรับผู้สัญจรผ่านไปมา

รายละเอียด

กิจกรรม CSR วัดสร้างสุข และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยนายซึโตมุ ชิมิซึ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร และ พนักงานกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย ร่วมกว่า 300 คน ร่วม โครงการ "CSR วัดสร้างสุข และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560" ณ วัดศรีจันทาราม ต.บางปู อ.เมือง จ.สมทุรปราการ โดยช่วยกันทำ ความสะอาด, ปลูกต้นไม้, ปรับปรุงภูมิทัศน์, ทาสีโบสถ์ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการที่ว่า "สร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริม ความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส สู่ชุมชนและสังคมไทย" นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้คนไทยเกิดการตื่นตัวในการเข้าวัดและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความสุข ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯและมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วย ความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป และในวันเดียวกันบริษัทฯ ยังได้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 อีกด้วย ซึ่งเทียนพรรษาที่นำถวายในปีนี้เป็นเทียนที่พนักงานร่วมกันหล่อหลอมขึ้นมาจำนวน 2 เล่ม และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญให้กับวัด โดยมียอดเงินบริจาคจำนวน 25,278 บาท และบริษัทฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 45,278 บาท

รายละเอียด

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมถวายเทียนประจำพรรษา บริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนขึ้น ในวันที่ 16 และ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการหล่อ หลอมเทียนพรรษาขึ้นมา เพื่อนำไปถวายวัดศรีจันทาราม ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 การทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งทุกวันนี้ นับเป็นประเพณีที่ดีงาม อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดี เจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์

รายละเอียด

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Connecting People to Nature ชีวิตฉัน ผูกพันกับธรรมชาติ" ณ โรงอาหาร อาคาร 8 เพื่อให้พนักงานตระหนักและตื่นตัวถึงคุณค่า ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ดำรงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน

รายละเอียด

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2560

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร และพนักงานอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของบริษัทฯ จัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ นำทีมผู้บริหารและพนักงานอาวุโส ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยสรงน้ำพระพุทธรูป รวมถึงให้พนักงานได้ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารและพนักงานอาวุโส แสดงถึงความเคารพนับถือและเพื่อความเป็นศิริมงคล

รายละเอียด

บริจาคโต๊ะ และจักรยานที่ใช้แล้ว ให้กับวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง

บริษัทฯ ได้บริจาคโต๊ะ และจักรยานที่ใช้แล้วนั้น ให้กับวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับทางวัดในกิจต่างๆ และเป็นประโยชน์กับเด็กกำพร้า ยากจน ที่ทางวัดรับอุปการะไว้

รายละเอียด

กิจกรรม CSR ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 5

ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 5 ตลอดเส้นทางถนนสาย บางนา-ตราด จำนวน 7 จุด เพื่อเป็นการบูรณะและดูแลทำความสะอาดให้ที่พักผู้โดยสารให้มีความสะอาดและน่าใช้สำหรับผู้สัญจรผ่านไปมา

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

โดยในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดให้มีการทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 100 วันและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทางบริษัทฯ ได้นิมนต์พระจากวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง จำนวน 10 รูป มารับบาตรข้าวสาร อาหารแห้งจากผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้บริจาคข้าวสารเพื่อถวายวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง จำนวน 50 กระสอบและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อข้าวสาร ถวายวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน อีกจำนวน 20 กระสอบ รวมข้าวสารทั้งสิ้น 70 กระสอบ

รายละเอียด

พิธีเปิดและมอบพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมะพร้าวไทย

ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 ทางบริษัทฯ นำโดยคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ,คุณซึโตมุ ชิมิซึ กรรมการผู้จัดการ, คุณถิรดา เอกแก้วนำชัย ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และผู้บริหาร บริษัทฯได้ร่วมทำพิธีเปิดและมอบพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมะพร้าวไทย ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง โฮมสเตย์ อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการหลายๆ ส่วน มาร่วมแสดงความยินดี กับความสำเร็จในครั้งนี้

รายละเอียด

กิจกรรมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดพิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ซึ่งในปีนี้ เป็นการครบรอบปีที่ 53

รายละเอียด

รับโล่ผู้ประกอบการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบโล่ โครงการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเบอร์ 5 ให้กับ Mr.Tsutomu Shimizu กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

พิธีเปิดและมอบพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมะพร้าวไทย

ในวันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้ทำพิธีลงเสาเอก วางศิลาฤกษ์ ในการสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตมะพร้าวไทย ให้กับทางวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะพร้าว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน

รายละเอียด

โครงการปลูกป่าชายเลน

วันที่ 05 พฤศจิกายน 2016

รายละเอียด

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ร่วมกับพนักงานเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 1,176,951 บาท เพื่อสบทบทุนสร้าง "สมเด็จองค์ปฐมปางประทานพร และวิหารบูรพาจารย์"

รายละเอียด

กิจกรรม CSR ณ วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ทำกิจกรรมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย HIV. ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 และได้มอบเงินบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 265,985 บาท

รายละเอียด

กิจกรรม CSR วัดสร้างสุข

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ทำกิจกรรมจิตอาสา CSR. พาสุข ณ.วัดระเวิงรังสรรค์และโรงเรียนบ้านระเวิงรังสรรค์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 โดยช่วยกันทำความสะอาด, ปลูกต้นไม้, ติดหลอดไฟ LED และถึงดับเพลิงตามจุดสำคัญ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ "สร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมความมีวินัยผ่านวิถีของ 5ส. สู่ชุมชนและสังคมไทย" และเพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

รายละเอียด

บริษัทฯ ได้รับรางวัล " องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย

ในวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล " องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย " ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีคุณพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้มอบรางวัล และทางบริษัทฯ มีนายซึโตมุ ชิมิซึ กรรมการผู้จัดการ และนายแสนนุคม ยัคลา ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนรับมอบ จากการพิจารณาตัดสินรางวัลฯ มีสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ ของประเทศไทย จำนวน 12 ประเภทรางวัล ซึ่งบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย เป็นรางวัลต่อยอดจากรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศ เป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

รายละเอียด

โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะในบริษัทฯ โดยมอบขวดแก้วน้ำเป็นของที่ระลึกให้กับพนักงานทุกคน

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางบริษัทฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 10” จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคน และคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีมาโดยตลอดและเราจะร่วมกันเป็นหนึ่งเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ KYE ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ให้สมกับค าว่า “ ONE KYE FOR OUR CUSTOMER ” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพนักงานและเป็นการลดโลกร้อนด้วยการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะแก้วน้ำพลาสติก อีกทั้งเพื่อเป็นการลดการแพร่ขยายของโรคติดต่อที่อาจเกิดจากการใช้สิ่งของร่วมกัน

รายละเอียด

กิจกรรมการทำบุญใส่บาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ

บริษัทฯ ได้นิมนต์พระจากวัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี มารับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทางวัดทุ่งเหียงเป็นวัดที่รับอุปการะเด็กที่กำพร้า และยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทางบริษัทฯ ได้มอบข้าวสารจ านวน 30 กระสอบ, พัดลมจ านวน 9 ตัว และพนักงานร่วมบริจาคหนังสือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน และเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 59,648 บาท

รายละเอียด

โครงการทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง ครั้งที่ 2

อาสาสมัครทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ที่บริษัทฯ จัดสร้างบนถนนบางนา-ตราด เพื่อตอบแทนชุมชนและผู้สัญจรไปมา

รายละเอียด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติในวันที่ 10 มกราคม 2015

รายละเอียด

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาทวิภาคี

สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาทวิภาคี บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรับนักศึกษาในระดับ ปวช และปวส จากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

โครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศล

การเดินวิ่งเพื่อการกุศลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014

รายละเอียด