การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

  • แจ้งข่าวสารข้อมูลของกิจการบริษัทฯอย่างเพียงพอ ครบถ้วนพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ โดยนอกจากการส่งจดหมายเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯยังได้มีการโทรศัพท์แจ้งเตือนและเชื้อเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้
  • ในกรณีที่บริษัทฯ จัดการประชุม ณ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัทที่อยู่ในสมุทรปราการ บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดรถรับส่ง จากสถานที่สะดวกในเมืองมายังสถานที่ๆ จัดประชุม
  • จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการประชุมและขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือการเชิญประชุมรวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ปี หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
2566 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 0.21 MB
2566 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 4.98 MB
2565 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 0.27 MB
2565 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 0.21 MB
2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 0.39 MB
2564 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 0.24 MB
2563 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 4.46 MB
2563 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0.32 MB
2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 0.33 MB
2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 0.32 MB
2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 2.96 MB
2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 0.33 MB
2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 1.86 MB
2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 2.96 MB
2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 0.21 MB
2559 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 0.81 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ 0.08 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 0.08 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 0.11 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า 0.09 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 0.27 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 0.27 MB
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 0.15 MB
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 0.18 MB
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 0.10 MB
เอกสารแนบ 6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 0.11 MB
เอกสารแนบ 7 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 1.05 MB
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 0.07 MB
เอกสารแนบ 9.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.09 MB
เอกสารแนบ 9.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.11 MB
เอกสารแนบ 10 นิยามกรรมการอิสระ 0.07 MB
เอกสารแนบ 11 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.06 MB
เอกสารแนบ 12 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2566 0.10 MB
เอกสารแนบ 13 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.11 MB
เอกสารแนบ 14 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.08 MB
เอกสารแนบ 15 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 0.18 MB
เอกสารแนบ 16 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.07 MB
เอกสารแนบ 17 คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 1.17 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ 0.29 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 0.29 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 0.29 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า 0.29 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.09 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.11 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.11 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 0.37 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 0.37 MB
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 0.19 MB
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 0.31 MB
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 0.08 MB
เอกสารแนบ 6.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.25 MB
เอกสารแนบ 6.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.28 MB
เอกสารแนบ 7 นิยามกรรมการอิสระ 0.07 MB
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.06 MB
เอกสารแนบ 9 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 0.10 MB
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.10 MB
เอกสารแนบ 11 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.08 MB
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 0.18 MB
เอกสารแนบ 13 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.07 MB
เอกสารแนบ 14 คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 1.31 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 0.25 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 0.25 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 0.32 MB
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 0.24 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 0.27 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.25 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.28 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.11 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 0.36 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 0.36 MB
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 1.10 MB
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 0.31 MB
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 0.13 MB
เอกสารแนบ 6.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.32 MB
เอกสารแนบ 6.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.28 MB
เอกสารแนบ 7 นิยามกรรมการอิสระ 0.07 MB
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.06 MB
เอกสารแนบ 9 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 0.10 MB
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.10 MB
เอกสารแนบ 11 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.04 MB
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 1.01 MB
เอกสารแนบ 13 ขั้นตอนการรรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์ 0.56 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 0.24 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 0.23 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 0.25 MB
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 0.22 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 0.24 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.32 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.28 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.12 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 0.33 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 0.33 MB
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 0.43 MB
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 0.11 MB
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน (จัดทำโดย TSD) 0.11 MB
เอกสารแนบ 6.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.11 MB
เอกสารแนบ 6.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.15 MB
เอกสารแนบ 7 นิยามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ 0.09 MB
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.12 MB
เอกสารแนบ 9 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 0.11 MB
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.28 MB
เอกสารแนบ 11 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.08 MB
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 0.10 MB
เอกสารแนบ 13 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0.12 MB
เอกสารแนบ 14 แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0.22 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 0.09 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 0.07 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 0.13 MB
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 0.07 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 0.20 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.11 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.15 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.13 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 2.96 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 0
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 0.33 MB
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 0.51 MB
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน (จัดทำโดย TSD) -
เอกสารแนบ 6.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.10 MB
เอกสารแนบ 6.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.12 MB
เอกสารแนบ 7 นิยามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ 0.11 MB
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.08 MB
เอกสารแนบ 9 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 0.13 MB
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.23 MB
เอกสารแนบ 11 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.08 MB
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 0.08 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 0.08 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 0.06 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 0.15 MB
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 0.06 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 0.27 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.10 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.12 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.14 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 0.05 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 0.04 MB
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 0.04 MB
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 0.08 MB
เอกสารแนบ 5 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันสาหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 0.03 MB
เอกสารแนบ 6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันสาหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 0.22 MB
เอกสารแนบ 7 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 1.10 MB
เอกสารแนบ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 0.24 MB
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน -
เอกสารแนบ 10.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.10 MB
เอกสารแนบ 10.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.13 MB
เอกสารแนบ 11 นิยามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ 0.11 MB
เอกสารแนบ 12 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.08 MB
เอกสารแนบ 13 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 0.13 MB
เอกสารแนบ 14 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.21 MB
เอกสารแนบ 15 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.08 MB
เอกสารแนบ 16 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 0.08 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 0.04 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 0.04 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 0.08 MB
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 0.03 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า 0.05 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.10 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.13 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.13 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 2.45 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 7.68 MB
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 0.24 MB
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ 0.05 MB
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 0.11 MB
เอกสารแนบ 6 แบบฟอร์มลงทะเบียน 0
เอกสารแนบ 7.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.05 MB
เอกสารแนบ 7.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.07 MB
เอกสารแนบ 7.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.08 MB
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.05 MB
เอกสารแนบ 9 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 0.05 MB
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.06 MB
เอกสารแนบ 11 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.05 MB
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 0.06 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 0.04 MB
แบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 0.04 MB
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 0.08 MB
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 0.03 MB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า 0.05 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.05 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.07 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.08 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 2.45 MB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 7.68 MB
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 0.24 MB
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ 0.05 MB
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 0.11 MB
เอกสารแนบ 6 แบบฟอร์มลงทะเบียน 0
เอกสารแนบ 7.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 0.05 MB
เอกสารแนบ 7.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 0.07 MB
เอกสารแนบ 7.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.08 MB
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 0.05 MB
เอกสารแนบ 9 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 0.05 MB
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0.06 MB
เอกสารแนบ 11 หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าฯ 0.05 MB
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 0.06 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 0.06 MB
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ(ประวัติ) 0.10 MB
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 0.04 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.08 MB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 543

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2566 0.08 MB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 0.06 MB
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ(ประวัติ) 0.10 MB
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 0.04 MB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 0.08 MB