นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร มีนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการจัดการให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ www.mitsubishi-kye.com และเว็ปไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก คือ

  • 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ