ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  • นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ
  • ที่อยู่ : สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  • บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
  • 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • โทรศัพท์ : (662) 337 2900 ต่อ 1120
  • โทรสาร : (662) 337 2439-40
  • อีเมล์ : information@kye.meap.com