นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

   “ธุรกิจจะยั่งยืนได้ เมื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มิได้วัดกันที่เพียงผลกำไร ตัวเลขทางการเงิน หรือการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพิจารณารวมไปถึงสิ่งที่มีคุณค่าที่บริษัทฯ สมัครใจที่จะทำมากกว่าหน้าที่ปกติหรือที่กฏหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมด้วย

   บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่าง “ONE KYE FOR OUR CUSTOMERS” ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าที่มีคุณค่า สนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และยกระดับความเจริญก้าวหน้าของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไปพร้อมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)