การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
จากนโยบายบริหารสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความยั่งยืน และวิถีชีวิตที่ปลอดภัย มั่นคง และสะดวกสบาย ในทุกๆกิจกรรมของบริษัท” ซึ่งมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ตามกฎระเบียบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วย โดยนำประเด็นสำคัญ ในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
2. มีส่วนร่วมในมาตรการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างสังคมบนพื้นฐานการรีไซเคิล ด้วยการส่งเสริมให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3R, พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดทรัพยากร) มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมโลก
3. ส่งเสริมการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมไร้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 )
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยการแสวงหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
5. ควบคุมการก่อให้เกิดขยะ ส่งเสริมการรีไซเคิล การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดปริมาณมลพิษ
6. มุ่งมั่นทำกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมของห่วงโซ่อุปทาน (SCM) สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนและลงมือปฏิบัติให้ทั่วถึง และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีกับบริษัทในเครือและคู่ค้า
7.เพิ่มความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มการติดต่อสื่อสารกับสังคมแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ
8. ยกระดับการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระบบการจัดการและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำเอาหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการผลิต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิเช่น
• ส่งเสริมและให้แต่ละหน่วยงานดำเนินกิจกรรม Paper less project เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IT ที่เหมาะสม อาทิเช่น โปรแกรมซิมโปร (Simmpro maintenance management system), E-Quotation request, Alfresco software, Memo online, Training application เป็นต้น
• ลดกำลังไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์
• ลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
• ลดการใช้เม็ดพลาสติก สีน้ำมัน และสีฝุ่น และลดปริมาณ Scrap ของโลหะ
• ส่งเสริมการ Reuse plastic scrap, POM runner และ Plastic runner
• ส่งเสริมการนำน้ำบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยติดตั้งระบบกรองน้ำ
• ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมภายในบริษัทฯ
• ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยพิจารณาสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น
• จัดการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ป้องกันการก่อมลพิษ มุ่งเน้นควบคุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อาทิ
• ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะที่สะอาดและเป็นระเบียบ
• คัดเลือกผู้รับดำเนินการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเท่านั้น
• เปลี่ยนวัสดุแผ่นเหล็กเป็นเหล็กแผ่นเคลือบสี (PCM) เพื่อยกเลิกการพ่นสี
• ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียก่อนระบายทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ โดยควบคุมคุณภาพน้ำก่อนระบายทิ้งให้เข้มงวดกว่าที่กฎหมายกำหนด 20% อีกทั้งติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ Real time และแจ้งเตือนกรณีคุณภาพน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม พร้อมทั้งสั่งปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานออกสู่ภายนอก
• ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำรางระบายน้ำฝน คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ และระดับเสียงรบกวน เพื่อติดตามและรายงานให้หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
• ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน และ ไอระเหยสารเคมี เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน และรายงานให้หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
• การตรวจสภาพรถรับ-ส่ง พนักงาน ลดการปล่อยควันดำ
• ทางบริษัทฯ ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ( Green Culture ) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก BVQI (Bureau Veritas Certification (Thailand))
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านพลังงาน
บริษัทฯ มีความตั้งใจในการอุทิศตนเพื่อผลิตสินค้าที่ประหยัดพลังงานให้แก่ผู้บริโภค และบริหารจัดการพลังงานที่นำมาใช้ในระบบการผลิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่ง ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งในปีพ.ศ.2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 จากบริษัท TUV NORD (Thailand) Ltd. บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็น แนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูงอย่างมีนัยสำคัญเป็นบริษัทแรก ในกลุ่มของ Mitsubishi Electric group โดยการเปลี่ยน หรือหาอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานมาใช้แทนโดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้
มาตรการด้านไฟฟ้า
• มาตรการที่ 1 เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ 28 วัตต์ เป็นหลอดไฟไดโอดเปล่งแสง (LED) แบบ 18 วัตต์ จำนวน 80 ชุด ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2,304 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
• มาตรการที่ 2 ติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) จำนวน 1 เครื่องในช่วงพักเบรกประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,944 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
• มาตรการที่ 3 เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศขนาด 50 HP No.4-02 เป็นเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูงจำนวน 1 เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 187,404 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
• มาตรการที่ 4 เปลี่ยนอุปกรณ์ Heater ของเครื่องฉีดพลาสติกจากแบบ Band heater เป็นแบบ Infrared heater จำนวน 6 เครื่อง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 71,366 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
• มาตรการที่ 5 การแก้ไขจุดลมรั่วระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต อาคาร 1, 2, 3, 4, 9, 11 ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 305,345 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
• มาตรการที่ 6 เปลี่ยนอุปกรณ์ Heater ของเครื่อง Extrusion จากแบบ Band heater เป็นแบบ Infrared heater จำนวน 2 เครื่อง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 74,073 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี
มาตรการทั้งหมดสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมได้ 642,436 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
     นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ภายในบริษัท โดยได้มีการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลังคาอาคาร 3 ขนาดรวม 939.9 kW สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,403,230 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปได้ 5,781,308 บาท
มาตรการด้านความร้อน
• มาตรการที่ 1 ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเตาหลอมอะลูมิเนียมกระบวนการผลิตพัดลม (Die casting) ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 84,972 เมกะจูล / ปี
• มาตรการที่ 2 ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเตาอบแห้งกระบวนการผลิตพัดลม (Oven fl.1st) ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 153,700 เมกะจูล / ปี