การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ยึดถือการปฏิบัติดังนี้

1.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามแบบของกลุ่ม Mitsubishi Electric บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคมหรือความพิการของพนักงาน ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความเป็นธรรมและความมั่นคงในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติ แรงงานพิการมาเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานในขอบเขตที่สามารถทำได้ โดยใช้โครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานฯ เป็นประจำ ทุกเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ตลอดจนสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน จากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีแก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 14ติดต่อกัน นับเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทฯ สหภาพแรงงานฯ และพนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

2.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและมีการจ่ายค่าแรงเริ่มต้นที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทางราชการ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน โดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่เชี่ยวชาญ เข้ามาทำการสำรวจข้อมูลและให้คำแนะนำในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบกับมีการประเมิน ผลงานของพนักงานทุกระดับปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างประจำปี
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการลูกจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้แทนจากฝ่ายจัดการเพื่อประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในการกำหนดแนวทาง จัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ร่วมกันพิจารณาปรับเพิ่มเงินค่าสวัสดิการพื้นฐานในแต่ละปี ตามค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน รวมถึงการปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการโดยการเพิ่มร้านค้าและประเภทอาหาร เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่พนักงาน และได้ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับพนักงาน
บริษัทฯ ยังได้จัดหาสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานมาให้กับพนักงาน อาทิ
• การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ ได้แก่ ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ฝึกอาชีพให้กับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ
• การจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับพนักงาน
• การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมทักษะต่างๆ และสร้างความบันเทิงควบคู่กันไป อันจะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
• การจัดตั้งมุมนมแม่ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเห็นความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้จัดมุมนมแม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา
• การจัดตั้งห้องออกกำลังกายในอาคาร (ห้องฟิตเนส) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานคือกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งที่สร้างพลังขับเคลื่อนให้การประกอบการประสบความสำเร็จและยังเป็นผู้ร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร นับตั้งแต่การที่พนักงานก้าวเดินออกจากบ้านหรือที่พักเพื่อไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ จนกระทั่งถึงเวลาที่เดินทางกลับที่พักเมื่อเลิกงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เป็นอันดับหนึ่ง โดยได้กำหนดเป้าหมาย “ อุบัติภัย เป็นศูนย์ ” (Zero Accident) เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
1.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานประจำปี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับชั้นในแต่ละสายงาน ร่วมมือกันดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และสหภาพแรงงานฯ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และกฎระเบียบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้
- การใช้กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย (KIKEN YOSHI TRAINING : KYT) เป็นพื้นฐานดำเนินกิจกรรมในงานตามโครงสร้างองค์กร ให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเคร่งครัด ถือปฏิบัติตามกฏระเบียบและควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการปรับปรุงระบบและป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกั้นพื้นที่การทำงานระหว่างผู้ควบคุมเครื่องจักรกับเครื่องจักรแยกจากกัน รวมทั้งกำกับดูแล ฝึกฝน สอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้งาน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป รวมถึงความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และมีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ ได้จำลองสภาพความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยจัดทำ Unsafe Realization Room (Production line) และ Unsafe Realization Room (Office) เพื่อสร้างความตะหนักรู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และยกระดับการตรวจสอบพื้นที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งในพื้นที่สายการผลิตและพื้นที่สำนักงาน
- ปรับปรุงระบบการจราจรภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ โดยกำหนดเส้นทางสัญจรทางเท้ารอบอาคารและทางม้าลาย
- เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนทุกหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมการสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety Talk) เป็นการแบ่งปันข้อมูลที่พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยผลักดันให้มีการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์ ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองปีที่ 3 (ต่อเนื่อง) (โดยมีชั่วโมงการทำงานสะสม 28,412,454 ชั่วโมง)
- เสริมสร้างจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนทุกหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมการสื่อสารด้านอาชีวอนามัย (Health Talk) เป็นการส่งเสริมสุขภาพการทำงานให้คงไว้ซึ่งสุขภาพกาย ใจ และความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนด้านสุขภาพที่มีสาเหตุจากการทำงาน
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
บริษัทได้ให้ความสำคัญและความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานจึงกำหนดให้มีมาตรการและแนวทาง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
- ด้านทั่วไปสำหรับพนักงาน ได้กำหนดแนวทางในการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) เช่น สลับเวลาพักกลางวัน การเพิ่มฉากกั้นระหว่างการนั่งรับประทานอาหาร เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงมาตรการจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคน ทั้งที่เดินทางโดยรถส่วนตัว และรถบัสรับ-ส่งพนักงาน การตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีการ ATK ประจำสัปดาห์ การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคน อีกทั้งบริษัทฯ ยังแจกหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน ติดตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ
- ด้านที่เกี่ยวกับการทำงาน มีมาตรการให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้ามาภายในบริษัทฯ รวมไปถึงเวลาทำงาน ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของพนักงานทั้งหมด เช่น การประชุม การอบรม การจัดนิทรรศการ เปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านเว็บ และplatform ต่างๆ รวมทั้งติดตั้งฉากกั้นในพื้นที่ทำงาน โรงอาหาร พื้นที่พักผ่อน และพื้นที่สูบบุหรี่
- ด้านที่เกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาติดต่อบริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางจากสถานที่เสี่ยง ขอความร่วมมือในสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้า ล้างมือก่อนเข้ามาภายในบริษัทฯ
นอกจากแนวทางทั้ง 3 ด้านแล้ว ทางบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นการยกระดับการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในการรับมือ ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันปัญหา และวางมาตรการป้องกันควบคุมอย่างเหมาะสม รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในการรับและส่งข่าวสารต่างๆผ่านช่องทาง Line official account เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ติดตามและรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันได้ทันที
2.ความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน
นอกจากพนักงานจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จแล้วนั้น พนักงานยังถือได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ดังนั้นเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงของร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องมีความพร้อมต่อการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานที่อยู่ในจุดงานที่มีความเสี่ยงอันไม่ปลอดภัยในระหว่างการทำงาน หรือแม้กระทั่งพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในจุดงานทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาทิ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงก่อนเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ในการป้องการการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา และกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดต่างๆ ของพนักงานขับรถรับ-ส่งพนักงานอย่างต่อเนื่อง โครงการรณรงค์ให้พนักงานสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีการรายงานอุบัติเหตุการสัญจรเพื่อเพิ่มการระวังภัยที่เกิดขึ้นจากการสัญจร เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุนอกพื้นที่การทำงาน เพื่อเข้าไปดูแลเป็นการเร่งด่วนและช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นได้
3.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสโดยยึดหลักปรัชญาการบริหารเป็นเกณฑ์ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจโดยอ้างอิงมาจากจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อถือเป็นกฎระเบียบในการยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2550 และได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การแข่งขันอย่างยุติธรรม
• บริษัทฯ ยึดหลักการว่า ต้องประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและการผูกขาดทางการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค” อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “กฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า” บังคับใช้เป็นระเบียบภายในบริษัทฯ ว่าด้วย “ข้อห้าม ข้อควรระวัง” (Do’s and Don’ts) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของสมาคมทางการค้าหรือการประชุมและการติดต่อกับคู่แข่งต่างๆ เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มแบบคาร์เทล (Cartel) ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและป้องกันการผูกขาดไว้ในคู่มือสำหรับการประชุมและการติดต่อกับคู่แข่ง โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้อบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning)
• บริษัทฯ จะไม่ยินยอม ตกลง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทคู่แข่ง อันเป็นการทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขันทางการค้า ทั้งในเรื่องสินค้า ราคาสินค้า การผลิต ความสามารถในการขาย เงื่อนไขการขาย การประมูลหรือการตกลงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ติดต่อกับบริษัทคู่แข่งในลักษณะใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว
• บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดเป็นอันขาด โดยถือปฎิบัติตามกฎเกณฑ์การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2. ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน
• บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบ มีความรัดกุมและชัดเจน เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การประเมินแหล่งจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ เป็นต้น โดยยึดถือหลักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านจรรยาบรรณ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า” ด้วยการร่วมกันประสาน สนับสนุนซึ่งกันและกัน เสมือนเป็นพันธมิตรทั้งในเรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สูงขึ้นโดยก้าวสู่ความมั่นคง และแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน
3. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  จากสโลแกนของ Mitsubishi Electric ที่ว่า Changes for the Better (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) สื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ได้เป็นจุดผลักดันให้บริษัทฯ หันมาทุ่มเทและเน้นหนักในการใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ขณะที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทบทวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และในปี 2563 ได้ทำการพัฒนา นวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ดังนี้
ผลิตภัณฑ์พัดลม
  พัฒนาพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังรุ่นใหม่ ขนาด 8,10,12 นิ้ว โดยใช้มอเตอร์แบบใหม่ภายในเป็นตลับลูกปืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้พัดลมระบายอากาศใช้ได้อย่างยาวนาน
  พัฒนาพัดลมตั้งโต๊ะรูปแบบใหม่ 5 รุ่น โดยจุดเด่นอยู่ที่รูปแบบตะแกรงหน้าเป็นแบบพลาสติกพิเศษมีความทนทาน ช่วยกระจายลมออกด้านข้างและส่งลมได้ไกลอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว
  พัฒนาพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ใช้ใบพัดที่ผลิตจากวัสดุใหม่ที่เป็น PP-Fiber ที่ใช้งานได้ทนทาน
ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น
  ผลิตตู้เย็นรุ่นใหม่ 2 ประตู Top Freezer ขนาด 180-220 ลิตร มีการเพิ่ม Compressor Cover เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า เพิ่มความแข็งแรงให้กับตู้เย็น ช่วยป้องกันและลดความเสิยหายที่จะเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ
  ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำได้ทำการปรับปรุงการลดการใช้พลังงานในสายการผลิต โดยการสำรวจเครื่องจักรเก่าที่ใช้พลังงานสูงและจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่ใช้พลังงานต่ำกว่ามาทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มศักยภาพในการผลิต อีกทั้งยังทำกิจกรรมลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและนำวัตถุดิบที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กระบวนการผลิต
  ติดตั้งระบบติดตาม เฝ้าระวังการการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) ในแต่ละเครื่อง อีกทั้งยังทำกิจกรรมการเดินตรวจสอบจุดลมรั่วของระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
4.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มีนโยบายบริหารด้านการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วย
Q : Quality : ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพ
D : Delivery : ร่วมผลิตสินค้าสนองความต้องการของลูกค้า ตรงตามประเภท จำนวน และเวลาที่กำหนด
C : Cost : ร่วมนำเสนอสินค้าด้วยต้นทุนและราคาที่สมเหตุสมผล
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
  บริษัทฯ ทำการวิจัย พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยดำเนินการด้วยระบบการจัดการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้บริโภค อีกทั้งให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  ด้วยเหตุที่ลูกค้าและช่างซ่อมทั่วไปได้นำอะไหล่ภายนอกที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ยกระดับความปลอดภัยของในผลิตภัณฑ์จากเหตุดังกล่าว โดยการใช้วัสดุโลหะป้องกันการลุกลามไฟในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการใช้อะไหล่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้
แนวปฎิบัติ
 1. ดำเนินการประเมินชิ้นส่วนที่มีโอกาสเกิดการลุกลามไฟ โดยมีสาเหตุจากการเลือกใช้อะไหล่ที่ผิดสเปคไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
 2. เพิ่มชิ้นส่วนโลหะครอบชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลามไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 3. ติดฉลากคำเตือนที่ตัวผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน ชี้แจงให้ผู้บริโภคและผู้ทำหน้าที่ในการติดตั้งให้ตระหนักและระมัดระวัง เมื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไปซ่อมกับช่างทั่วไป
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ จึงกำหนดให้ติดฉลากแสดงคำแนะนำการใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งานและข้อมูลอื่นที่สอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฏหมายในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ที่ใช้สารทำความเย็นชนิด R600a เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่มีข้อควรระวัง คือ เป็นสารติดไฟ จึงได้กำหนดให้ติดฉลาก “ข้อควรระวัง” โดยเน้นตัวอักษรให้เห็นได้เด่นชัด ว่าด้วยการซ่อมบำรุงและการกำจัดทำลายผลิตภัณฑ์เมื่อเลิกใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความเสียหายและความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการระบุเฉพาะ “วิธีการใช้งาน” ในฉลากเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ
การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษาและการกำจัดทำลายเมื่อเลิกใช้งานให้กับลูกค้าไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ส่วนข้อมูลคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้จัดทำเป็นแคตตาล็อก แจกจ่ายให้ลูกค้าตามตัวแทนจำหน่ายและบูธแสดงสินค้า
• ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่วางใจของลูกค้า
• มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามผลทันที ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดตามผลหลังจากที่ได้มีมาตรการแก้ไขและป้องกันไปแล้ว
• รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    ในด้านการประหยัดพลังงานในตัวสินค้า ถือว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้นๆ ที่นำเสนอสินค้าที่ประหยัดค่าใช้พลังงานมากที่สุด เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับค่าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แบบใหม่ 3 ดาว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในอนาคต