คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

>>> Click on photo to see more information <<<
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายเคจิ โอยะ
ดร.อภิชัย บุญธีรวร
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ